Vajalikud dokumendid

· Lapsevanema kirjalik avaldus Mäepealse Erakooli direktorile;
· Lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;
· Lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
· Õpilase foto (õpilaspileti jaoks);
· Tervisekaart;
· 2.-9.klassi õpilase väljavõte õpilasraamatust;
· 1.klassi astuva lapse koolivalmiduse kaart (koolieelse lasteastuse poolt, kui laps on käinud lasteaias);
· Lapsevanema poolt vabas vormis kirjutatud iseloomustus oma lapse kohta;
· Nõustamiskomisjoni otsus;
· 2.- 9.klassi õpilase puhul individuaalse vaatluse kaart.
· Eriarsti või muu spetsialisti hinnang õpilasele haridusliku erivajaduse täpsustamiseks
· Õpilase rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia
· Muud asjakohased dokumendid

 

Avaldus peab sisaldama:

· Lapse eesnimi

· Perekonnanimi

· Sünnikuupäev

· Klass

· Oluline info lapse kohta, mis on kooli jaoks olulise tähtsusega

· Lapsevanema ees- ja perenimi

· Lapsevanema isikukood

· Kodune aadress

· Lapsevanema telefoninumber

· E-posti aadress

Avaldatud 20.01.2021. Viimati muudetud 25.03.2021.