Kooli kolleegium

Kolleegiumi pädevus ja ülesanded, liikmete määramise ja tagasikutsumise kord, samuti nende volituste kestus

 Kolleegiumi pädevus ja ülesanded

 •  teeb õppekava muudatused ja esitab erakooli pidajale kinnitamiseks;
 •  esitab erakooli pidajale kinnitamiseks erakooli põhikirja muudatusettepanekud;
 •  kuulab ära direktori ülevaate kooli eelarve, erakooli pidaja majandusaasta aruande ja vahearuannete kohta;
 •  kuulab ära õppeaasta õppetöö aruande;
 •  kuulab ära direktori iga-aastase erakooli arengukava täitmise ülevaate;
 •  teeb direktorile ettepanekuid kooli tegevuse, arengu, vara, eelarve ja juhtimise küsimustes;
 •  teeb ettepanekuid kooli pidajale ja direktorile õppekasvatusprotsessi arendamiseks;
 •  arutab õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riske ja kavandab meetmeid riskide vältimiseks;
 •  annab seisukoha teistes küsimustes, mis õigusakti või erakooli põhikirja alusel kuuluvad tema pädevusse.
 •  Kolleegiumisse kuuluvad:
 •  direktor
 •  üks kooli pidaja esindaja;
 •  üks pedagoogide esindaja, kelle kandidaat valitakse õppenõukogu poolt;
 •  üks lastevanemate esindaja, kelle kandidaat valitakse lastevanemate üldkoosolekul
 •  kaks linnavalitsuse esindajat
 •  Kolleegium valib enda hulgast esimehe.
 •  Kolleegiumi liikmed määrab ja kutsub tagasi kooli pidaja.
 •  Ettepaneku liikmete määramiseks ja tagasikutsumiseks saavad teha kolleegiumi esimees ning liikme esitanud õppenõukogu, lastevanemate üldkoosolek.
 •  Kooli pidaja määrab kolleegiumi koosseisu õppeaasta alguses viieks aastaks 4 -liikmelisena.
 •  Kooli kolleegiumi koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.
 •  Kolleegiumi koosoleku kutsub kokku kolleegiumi esimees.
 •  Kolleegiumi liikmetele saadetakse vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist teade, milles on näidatud koosoleku toimumise aeg ja koht ning  päevakord.
 •  Kolleegiumi koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt pooled nõukogu liikmetest.
 •  Igal liikmel on hääletamisel üks hääl.
 •  Koosoleku otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt anti üle poole koosolekul osalenud liikmete häältest.
Avaldatud 20.01.2021. Viimati muudetud 15.06.2021.