Õppetöö

Kodukord


Mäepealse Erakooli kodukord

I Üldsätted

 1. Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel;
 2. Mäepealse Erakoolis reguleerivad õpilaste käitumist Eesti Vabariigi seadused ja nende alusel välja antud õigusaktid, kooli põhikiri, käesolev kodukord ja erinevad väljatöötatud kooli õigusaktid.
 3. Kooli kodukord sisaldab kooli õpilaste ja töötajate omavahelise suhtlemise, käitumise ja ühistegevuse reegleid.
 4. Kodukorrast kinnipidamine tagab koolis töörahu, õpilaste ja töötajate turvalisuse ning vara kaitstuse.
 5. Kooli kodukorra kehtestab kooli juhatus ning selle täitmine on õpilastele ja kooli töötajatele kohustuslik.
 6. Õpilase suhtes, kes ei järgi kooli kodukorda, rakendatakse põhjendatud ning asjakohaseid mõjutusmeetmeid.

II Päevakava ja õppetöö korraldus

 1. Mäepealse Erakooli õppetöö alusdokument on kooli õppekava, mis on kõigile tervikuna kättesaadav paberkandjal koolis ja õppekava üldosa elektrooniliselt kooli veebilehel.
 2. Kooli ruumid on avatud õpilastele 7.30 – 17.00-ni.
 3. Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja koolivaheaegadest. Koolivaheajad kehtestab kooli kolleegium võttes soovituslikult aluseks Haridus- ja Teadusministeeriumi kehtestaud vaheajad.
 4. Õppeaastas on kokku vähemalt 175 õppepäeva.
 5. Õppetöö algab 8.15.
 6. Õppetund võib olla loeng, matk, õppelaager, õppekäik, projektipäev(ad), individuaaltund, õpiabitund, konsultatsioon, e-õpe jms.
 7. Tunni pikkus on 45 minutit. Vahetunni pikkus vähemalt 10 minutit ja söögivahetunni pikkus 25 minutit.
 8. Tundide ja söögivahetundide ajakava on järgmine:
  1. Tund 8.15 – 9.00
  2. Tund 9.10 – 9.55

  Söögivahetund

  1. Tund 10.20 – 11.05
  2. Tund 11.15 – 12.00
  3. Tund 12.15 – 13.00
  4. Tund 13.10 – 13.55
  5. Tund 14.05 – 14.55
 9. Pärast õppetöö lõppu tomub igal klassil koduste tööde tund, mis kestab 45 minutit, vajadusel 60 minutit.
 10. Tugiteenused toimuvad 12.00 – 16.00
 11. Kooli igapäevane töö toimub vastavalt direktori poolt kinnitatud päevakavale ja üldtööplaanile.
 12. Õppe- ja kasvatustööd ning muud koolielu puudutav informatsioon, sh kooli päevakava on kättesaadav kooli kodulehel http://www.maepealse.ee ja kooli stendil.

III Õpilaste õigused ja kohustused
Õpilasel on õigus:

 1. kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid ning töövahendeid;
 2. saada infot kooli õppe- ja kasvatustöö kohta;
 3. esindada oma klassi/kooli nii oma kooli üritustel kui ka väljaspool;
 4. abi saamiseks pöörduda kooli personali poole;
 5. avaldada oma arvamust ja teha ettepanekuid koolielu korraldamiseks;
 6. saada kooli töötajate poolt vajadusel esmaabi;
 7. osaleda koolielu puutuvate dokumentide väljatöötamisel;
 8. saada õpilaspilet.

Õpilasel on kohustus:

 1. täita kooli kodukorda ning osaleda õppetöös vastavalt kehtivale õppekorraldusele;
 2. suhtuda õppetöösse kohusetundlikult;
 3. valmistuda igaks õppetunniks, täita kohusetundlikult kõiki talle antud koduseid ülesandeid;
 4. võtta kooli kaasa kõik koolipäevaks vajalikud õppetarbed;
 5. mitte häirida klassikaaslasi ega õpetajate tööd;
 6. osaleda tunnis vastavalt individuaalsetele võimekusele;
 7. tunnist põhjendatud vajadusel väljumiseks paluda õpetajalt luba;
 8. suhtuda väärikalt kõikidesse inimestesse ja järgida üldtunnustatud käitumisnorme.

 Mäepealse Erakooli õpilane:

 1. tuleb kooli õigel ajal ega puudu põhjuseta;
 2. ütleb „ei“ hasartmängudele;
 3. ei võta kooli kaasa plahvatusohtlikke ja kergestisüttivaid aineid, tuletikke ja muid tulesüütamisvahendeid ning terariistu ja relvi (sh ka mängurelvi), mis võivad põhjustada ohtu kaasinimestele;
 4. kasutab tunnis ainult õppetööks vajalikke õppevahendeid, esemeid;
 5. koolitöötajal on õigus võtta hoiule ese, mille tõttu või millega segatakse õppetööd;
 6. esemeid hoitakse õpetajate toas/ direktori kabinetis;
 7. kasutab koolipäeva jooksul telefoni vm nutiseadmeid ainult hädaolukorras või kokkuleppel õpetajaga;
 8. õpetajate ja kooli töötajate poolt hoiule võetud õpilaste esemed tagastatakse õpilasele  õppepäeva  lõpul ja/või vanemale;
 9. kooskõlastab õppe– ja kasvatustegevuse filmimise ja pildistamise direktoriga;
 10. kaasõpilaste ja kooli töötajate pildistamine ja filmimine on lubatud ainult nende nõusolekul. Alaealise puhul on vajalik vanema nõusolek (välja arvatud juhtudel, kus see osutub vajalikuks enese või teiste kaitseks);
 11. on suhtlemisel eakaaslsaste ja täiskasvanutega sõbralik ja viisakas.

IV Puudumine ja  hilinemine

 1. Õpilane ei hiline mõjuva põhjuseta õppetundi. Põhjendamata hilinemine üle 15 minuti loetakse tunnist puudumiseks.
 2. Õpilasel on lubatud  tundi hilinemine ja õppest puudumine  üksnes mõjuvatel põhjustel.Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on järgmised:
  • õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
  • õpilase individuaalsest erisusest tingitud emotsionaalne ja/või psüühiline  seisund;
  • läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 3 alusel sotsiaalministri määruses sätestatud -, mille puhul on põhjendatud õppest puudumine;
  • olulised perekondlikud põhjused;
  • kooli esindamisega seotud puudumised
 3. Vanem teavitab kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest esimesel õppepäeval e-kooli kaudu või telefoni teel. Hiljemalt kolmandal õppepäeval teavitab vanem tugiõpetajat õpilase pikemaajalisest puudumisest ja selle põhjustest.
 4. Puudumistõend esitatakse ka õpilaspäevikus.
 5. Kui õpilane peab lahkuma koolist õppepäeva jooksul, teavitab lapsevanem sellest eelnevalt tugi- või aineõpetajat õpilase õpilaspäeviku kaudu.
 6. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat kohe  õppepäeva jooksul.
 7. Kui tugiõpetajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise või kehalise kasvatuse tundidest vabastamisel taotluste põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse linnaosavalitsuse- või valla poole.
 8. Kehalisest kasvatusest vabastatud õpilased viibivad üldjuhul kehalise kasvatuse tunni juures või täidavad kehalise kasvatuse õpetaja poolt antud teoreetilise, hinnatava  ülesande spordi valdkonnast.
 9. Õpilase põhjuseta ja põhjusega puudumised kajastuvad e-koolis.

V Väljaspool kooli korraldatava õppe kord

 1. Väljaspool kooli ruume toimuvat õppetööd (muuseumides, arhiivides, ettevõtetes ja asutustes, looduses, õppekeskustes jm) organiseeriv õpetaja esitab direktorile taotluse, milles esitab õppetöö sisu, väljasõidu alguse ja lõpu, marsruudi ja õpilaste nimekirja.
 2. Direktor määrab käskkirjaga õppe eest vastutava õpetaja.
 3. Õppega seotud kokkulepped (läbirääkimised muuseumidega, õppekeskustega jm) sõlmib vastutav õpetaja.
 4. Ekskursioonidel, võistlustel, teatrikülastustel, matkadel, õppekäikudel jm esindab õpilane oma kooli ja täidab õpetajate ja teiste neid juhendavate täiskasvanute korraldusi, käitub viisakalt ja kaaskodanikke arvestavalt.
 5. Väljasõitudel järgib õpilane kõiki ohutusreegleid.

VI  Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade
ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise kord ning abinõud õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks

 1. Õpilaste ning koolitöötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise aluseks on kooli kodukorra täitmine.
 2. Mäepealse Erakoolis austavad kõik õpetajad, kooli töötajad ja õpilased kõigi õpilaste õigust õppida. Vastastikune suhtlemine on lugupidav. Probleemide esmane lahendaja on aine- või tugiõpetaja.
 3. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peab õpilane koheselt teavitama koolis töötavat täiskasvanut.
 4. Iga õpilane ja lapsevanem saab oma probleemidega pöörduda talle sobiva kooli töötaja poole.
 5. Kooli kodukorda rikkunud õpilaselt on koolil õigus nõuda suulist ja/või kirjalikku selgitust.
 6. Kool teavitab  kooli kodukorda rikkunud õpilase vanemaid või neid asendavaid isikuid ning ühiselt otsitakse lahendusi.
 7. Õppekäigu ja ekskursiooni ajal vastutab õpilase ohutuse ja turvalisuse eest õpetaja ja kaasasolev täiskasvanu/lapsevanem.
 8. Juhtumitest teavitamine ja nende juhtumite lahendamine:
  • Direktoril on õigus kooli nimel pöörduda politseisse süü- või väärteo algatamiseks.
  • Igast raskemast õnnetus- või hädaolukorrast koolis (pommiähvardus, tulekahju, terrorismiakt) tuleb teavitada kohe direktorit või Päästeameti häirekeskust telefonil 112;
 9. Turvalisuse eesmärgil on koolil õigus vajadusel piirata õpilaste koolihoonest või territooriumilt väljumist.
 10. Õpilase vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise tagamiseks ning seda ohustavate olukordade ennetamiseks kontrollitakse kooli ruumides sisse- ja väljaliikumist, vajadusel rakendatakse keeldu käsitlevaid mõjutusmeetmeid. Õpilased kasutavad I ja V korruse vaheliseks liikumiseks tagumist, märgistatud trepikoda. Lifti kasutamine ainult eriolukordadel ja/või koos täiskasvanud saatjaga.
 11. Igal koolitöötajal on õigus kontrollida õpilaste koolihoonest või -territooriumilt sisse-ja väljaliikumist.
 12. Õppetundi võib külastada ainult direktori loal ja eelneval kokkuleppel.
 13. Õpilaste vaimse ja füüsilise turvalisuse huvides võimaldab kool politseil läbi viia operatsioone narkootikumidega seotud õigusrikkumiste ennetamiseks ja avastamiseks ning seadustatud juhtudel õpilasi üle kuulata.

VII Isiklikud asjad ja kooli vara

 1. Õpilane suhtub vastutustundlikult ja hoolivalt kooli poolt antud  õppevahenditesse ja kasutatavasse koolivarasse.
 2. Rikutud või kaotatud kooli vara (sh õpikud, töövahendid jne) tuleb asendada uuega või hüvitada rahas. Õpilase poolt tekitatud kahju hüvitab vanem või lapse seaduslik esindaja.
 3. Õpilane kannab koolis kaasas õpilaspiletit.
 4. Koolis ei ole lubatud õpilastevahelised kauplemistehingud.
 5. Õpilane vastutab oma riietusesemete ja asjade eest.
 6. Leitud asju hoitakse koolis kooliaasta lõpuni.

 VIII  Õpilase mõjutusmeetmed

 1. Mõjutusmeetmete rakendamise eesmärk on ennetada koolis turvalisust ohustavate olukordade tekkimist.
 2. Mõjutusmeetme valikut põhjendatakse õpilasele ja vanemale enne selle rakendamist. Õpilasel ja vanemal on õigus anda arvamus mõjutusmeetme rakendamise kohta ning seda vaidlustada.
 3. Koolis kasutatakse järgmiseid õpilase mõjutusmeetmeid:
  • käitumise arutamine õpilasega;
  • suuline laitus;
  • märkus õpilaspäevikus lapsevanema informeerimiseks;
  • vestlus lapsevanema juuresolekul;
  • direktori käskkiri;
  • õppenõukogu märkus klassitunnistusele kandmisega;
  • ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest.

IX Õpilaste tunnustamise kord
Tunnustamise eesmärk on toetada õpilase arengut ja tõsta õppe-kasvatustegevuse tulemuslikkust.

 1. Mäepealse Erakooli õpilasi tunnustatakse pidevalt õppetöö käigus võimetekohase õppimise ning käitumise eest:
  • suuline kiitus;
  • kirjalikult (kiitus päevikusse, vihikusse,);
  • avaldatakse tunnustust direktori käskkirjaga;
  • tunnustamine kooli kodulehel;
  • premeerimine meenetega, maiustustega, ekskursiooni või õppekäiguga;
  • kooli tänukiri võistlustel, konkurssidel, olümpiaadidel jm kooli üritustel saavutatud tulemuste eest;
  • tänukiri piirkondlikel või maakondlikel võistlustel, konkurssidel, olümpiaadidel, jm üritustel silmapaistvate tulemuste eest õppeaasta jooksul;
  • silmapaistva heateo eest.
 2. Õppeaasta lõpul tunnustatakse õpilasi õppenõukogu otsuse alusel kiituskirjaga „Väga hea ja hea õppeedukuse eest”.
 3. Õppeaasta lõpul tunnustatakse õpilasi direktori käskkirja alusel kooli tänukirjaga isikliku silmapaistvate tulemuste, kooli esindamise või silma-paistva heateo eest õppeaasta jooksul. Esildise õpilase tunnustamiseks esitab tugi- või aineõpetaja.
 4. Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatakse põhikooli lõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksami-hinne on „väga hea” ning käitumine on „eeskujulik” või „hea”?. Põhikooli lõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.

VIII  Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamise ning õpikute koolile tagastamise tingimused ja kord

 1. Kool võimaldab põhiharidust omandaval õpilasel kasutada tasuta kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, töölehti, teatmekirjandust jms.
 2. Õpikute üleandmise ja vastuvõtmise eest vastutab tugiõpetaja.
 3. Õpilane kirjutab igasse õpikusse selleks ette nähtud kohta oma klassi, nime ja õppeaasta numbri.
 4. Õpilane on kohustatud kaitsma õpikut kaane või ümbrispaberiga.
 5. Õpilane tagastab õpikud tugi- või aineõpetajale õppeperioodi lõpul.
 6. Tagastatavad õpikud peavad olema puhtad ja terved.
 7. Kaotatud või rikutud õpiku on õpilane kohustatud asendama sama õpikuga või hüvitama selle.

IX Õpilase hindamisest teavitamise kord

 1. Hindamise põhimõtted ja kord on sätestatud kooli õppekava üldosas ja kooli hindamisjuhendis.
 2. Hindamise põhimõtteid ja korda tutvustavad õpilastele tugiõpetajad ja aineõpetajad õppeperioodi alguses.
 3. Hindamisest teavitamisel lähtub kool Haldusmenetluse seaduse § 25-31 sätestatust.
 4. Hinnetest ja hinnangutest teavitatakse õpilast ja tema seaduslikku esindajat õpilaspäeviku ning eKooli kaudu
 5. Õpilasel ja vanemal on õigus saada teavet hinnete kohta ka tugiõpetajalt ning klassi- või aineõpetajalt.
 6. Õpilased saavad paberkandjal tunnistuse kokkuvõtvate hinnetega kolm korda aastas.
 7. Sotsiaalsete oskuste hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilasele tugiõpetaja õppeaasta algul.

X Kooli rajatiste, ruumide-, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite kasutamine õppetundide välisel ajal

 1. Õppekavaväline tegevus on koolis toimuv, kooli korraldatud kooli õppekava läbimist toetav või muu
 2. Õppekavavälises tegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja –meetodeid, sealhulgas (pikkpäev) ja tugiteenuste tunnid.
 3. Väljaspool päevakava kooli rajatiste, ruumide ning õppe-, spordi- ja tehniliste vahendite kasutamine õppekavaväliseks tegevuseks lepitakse kokku kooli juhatusega.
 4. Kooli rajatiste, ruumide ning õppe- ja tehniliste vahendite õppekavavälises tegevuses kasutamise korra kehtestab kooli juhatus/direktor.
 5. Ruumi või vahendi kasutaja vastutab ruumi või vahendi kasutamise ajal selle eest ning annab pärast kasutamist üle korras ruumi või vahendi.
 6. Õpilane on kohustatud hoidma korras talle kasutada antud vahendid ja ruumid.
 7. Kooli vara rikkumisel või kaotamisel hüvitab kasutaja kahju kokkuleppel kooli juhatusega.

Mäepealse Erakooli kodukord

I Üldsätted

 1. Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel;
 2. Mäepealse Erakoolis reguleerivad õpilaste käitumist Eesti Vabariigi seadused ja nende alusel välja antud õigusaktid, kooli põhikiri, käesolev kodukord ja erinevad väljatöötatud kooli õigusaktid.
 3. Kooli kodukord sisaldab kooli õpilaste ja töötajate omavahelise suhtlemise, käitumise ja ühistegevuse reegleid.
 4. Kodukorrast kinnipidamine tagab koolis töörahu, õpilaste ja töötajate turvalisuse ning vara kaitstuse.
 5. Kooli kodukorra kehtestab kooli juhatus ning selle täitmine on õpilastele ja kooli töötajatele kohustuslik.
 6. Õpilase suhtes, kes ei järgi kooli kodukorda, rakendatakse põhjendatud ning asjakohaseid mõjutusmeetmeid.

II Päevakava ja õppetöö korraldus

 1. Mäepealse Erakooli õppetöö alusdokument on kooli õppekava, mis on kõigile tervikuna kättesaadav paberkandjal koolis ja õppekava üldosa elektrooniliselt kooli veebilehel.
 2. Kooli ruumid on avatud õpilastele 7.30 – 17.00-ni.
 3. Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja koolivaheaegadest. Koolivaheajad kehtestab kooli kolleegium võttes soovituslikult aluseks Haridus- ja Teadusministeeriumi kehtestaud vaheajad.
 4. Õppeaastas on kokku vähemalt 175 õppepäeva.
 5. Õppetöö algab 8.15.
 6. Õppetund võib olla loeng, matk, õppelaager, õppekäik, projektipäev(ad), individuaaltund, õpiabitund, konsultatsioon, e-õpe jms.
 7. Tunni pikkus on 45 minutit. Vahetunni pikkus vähemalt 10 minutit ja söögivahetunni pikkus 25 minutit.
 8. Tundide ja söögivahetundide ajakava on järgmine:
  1. Tund 8.15 – 9.00
  2. Tund 9.10 – 9.55

  Söögivahetund

  1. Tund 10.20 – 11.05
  2. Tund 11.15 – 12.00
  3. Tund 12.15 – 13.00
  4. Tund 13.10 – 13.55
  5. Tund 14.05 – 14.55
 9. Pärast õppetöö lõppu tomub igal klassil koduste tööde tund, mis kestab 45 minutit, vajadusel 60 minutit.
 10. Tugiteenused toimuvad 12.00 – 16.00
 11. Kooli igapäevane töö toimub vastavalt direktori poolt kinnitatud päevakavale ja üldtööplaanile.
 12. Õppe- ja kasvatustööd ning muud koolielu puudutav informatsioon, sh kooli päevakava on kättesaadav kooli kodulehel http://www.maepealse.ee ja kooli stendil.

III Õpilaste õigused ja kohustused
Õpilasel on õigus:

 1. kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid ning töövahendeid;
 2. saada infot kooli õppe- ja kasvatustöö kohta;
 3. esindada oma klassi/kooli nii oma kooli üritustel kui ka väljaspool;
 4. abi saamiseks pöörduda kooli personali poole;
 5. avaldada oma arvamust ja teha ettepanekuid koolielu korraldamiseks;
 6. saada kooli töötajate poolt vajadusel esmaabi;
 7. osaleda koolielu puutuvate dokumentide väljatöötamisel;
 8. saada õpilaspilet.

Õpilasel on kohustus:

 1. täita kooli kodukorda ning osaleda õppetöös vastavalt kehtivale õppekorraldusele;
 2. suhtuda õppetöösse kohusetundlikult;
 3. valmistuda igaks õppetunniks, täita kohusetundlikult kõiki talle antud koduseid ülesandeid;
 4. võtta kooli kaasa kõik koolipäevaks vajalikud õppetarbed;
 5. mitte häirida klassikaaslasi ega õpetajate tööd;
 6. osaleda tunnis vastavalt individuaalsetele võimekusele;
 7. tunnist põhjendatud vajadusel väljumiseks paluda õpetajalt luba;
 8. suhtuda väärikalt kõikidesse inimestesse ja järgida üldtunnustatud käitumisnorme.

 Mäepealse Erakooli õpilane:

 1. tuleb kooli õigel ajal ega puudu põhjuseta;
 2. ütleb „ei“ hasartmängudele;
 3. ei võta kooli kaasa plahvatusohtlikke ja kergestisüttivaid aineid, tuletikke ja muid tulesüütamisvahendeid ning terariistu ja relvi (sh ka mängurelvi), mis võivad põhjustada ohtu kaasinimestele;
 4. kasutab tunnis ainult õppetööks vajalikke õppevahendeid, esemeid;
 5. koolitöötajal on õigus võtta hoiule ese, mille tõttu või millega segatakse õppetööd;
 6. esemeid hoitakse õpetajate toas/ direktori kabinetis;
 7. kasutab koolipäeva jooksul telefoni vm nutiseadmeid ainult hädaolukorras või kokkuleppel õpetajaga;
 8. õpetajate ja kooli töötajate poolt hoiule võetud õpilaste esemed tagastatakse õpilasele  õppepäeva  lõpul ja/või vanemale;
 9. kooskõlastab õppe– ja kasvatustegevuse filmimise ja pildistamise direktoriga;
 10. kaasõpilaste ja kooli töötajate pildistamine ja filmimine on lubatud ainult nende nõusolekul. Alaealise puhul on vajalik vanema nõusolek (välja arvatud juhtudel, kus see osutub vajalikuks enese või teiste kaitseks);
 11. on suhtlemisel eakaaslsaste ja täiskasvanutega sõbralik ja viisakas.

IV Puudumine ja  hilinemine

 1. Õpilane ei hiline mõjuva põhjuseta õppetundi. Põhjendamata hilinemine üle 15 minuti loetakse tunnist puudumiseks.
 2. Õpilasel on lubatud  tundi hilinemine ja õppest puudumine  üksnes mõjuvatel põhjustel.Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on järgmised:
  • õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
  • õpilase individuaalsest erisusest tingitud emotsionaalne ja/või psüühiline  seisund;
  • läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 3 alusel sotsiaalministri määruses sätestatud -, mille puhul on põhjendatud õppest puudumine;
  • olulised perekondlikud põhjused;
  • kooli esindamisega seotud puudumised
 3. Vanem teavitab kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest esimesel õppepäeval e-kooli kaudu või telefoni teel. Hiljemalt kolmandal õppepäeval teavitab vanem tugiõpetajat õpilase pikemaajalisest puudumisest ja selle põhjustest.
 4. Puudumistõend esitatakse ka õpilaspäevikus.
 5. Kui õpilane peab lahkuma koolist õppepäeva jooksul, teavitab lapsevanem sellest eelnevalt tugi- või aineõpetajat õpilase õpilaspäeviku kaudu.
 6. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat kohe  õppepäeva jooksul.
 7. Kui tugiõpetajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise või kehalise kasvatuse tundidest vabastamisel taotluste põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse linnaosavalitsuse- või valla poole.
 8. Kehalisest kasvatusest vabastatud õpilased viibivad üldjuhul kehalise kasvatuse tunni juures või täidavad kehalise kasvatuse õpetaja poolt antud teoreetilise, hinnatava  ülesande spordi valdkonnast.
 9. Õpilase põhjuseta ja põhjusega puudumised kajastuvad e-koolis.

V Väljaspool kooli korraldatava õppe kord

 1. Väljaspool kooli ruume toimuvat õppetööd (muuseumides, arhiivides, ettevõtetes ja asutustes, looduses, õppekeskustes jm) organiseeriv õpetaja esitab direktorile taotluse, milles esitab õppetöö sisu, väljasõidu alguse ja lõpu, marsruudi ja õpilaste nimekirja.
 2. Direktor määrab käskkirjaga õppe eest vastutava õpetaja.
 3. Õppega seotud kokkulepped (läbirääkimised muuseumidega, õppekeskustega jm) sõlmib vastutav õpetaja.
 4. Ekskursioonidel, võistlustel, teatrikülastustel, matkadel, õppekäikudel jm esindab õpilane oma kooli ja täidab õpetajate ja teiste neid juhendavate täiskasvanute korraldusi, käitub viisakalt ja kaaskodanikke arvestavalt.
 5. Väljasõitudel järgib õpilane kõiki ohutusreegleid.

VI  Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade
ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise kord ning abinõud õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks

 1. Õpilaste ning koolitöötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise aluseks on kooli kodukorra täitmine.
 2. Mäepealse Erakoolis austavad kõik õpetajad, kooli töötajad ja õpilased kõigi õpilaste õigust õppida. Vastastikune suhtlemine on lugupidav. Probleemide esmane lahendaja on aine- või tugiõpetaja.
 3. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peab õpilane koheselt teavitama koolis töötavat täiskasvanut.
 4. Iga õpilane ja lapsevanem saab oma probleemidega pöörduda talle sobiva kooli töötaja poole.
 5. Kooli kodukorda rikkunud õpilaselt on koolil õigus nõuda suulist ja/või kirjalikku selgitust.
 6. Kool teavitab  kooli kodukorda rikkunud õpilase vanemaid või neid asendavaid isikuid ning ühiselt otsitakse lahendusi.
 7. Õppekäigu ja ekskursiooni ajal vastutab õpilase ohutuse ja turvalisuse eest õpetaja ja kaasasolev täiskasvanu/lapsevanem.
 8. Juhtumitest teavitamine ja nende juhtumite lahendamine:
  • Direktoril on õigus kooli nimel pöörduda politseisse süü- või väärteo algatamiseks.
  • Igast raskemast õnnetus- või hädaolukorrast koolis (pommiähvardus, tulekahju, terrorismiakt) tuleb teavitada kohe direktorit või Päästeameti häirekeskust telefonil 112;
 9. Turvalisuse eesmärgil on koolil õigus vajadusel piirata õpilaste koolihoonest või territooriumilt väljumist.
 10. Õpilase vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise tagamiseks ning seda ohustavate olukordade ennetamiseks kontrollitakse kooli ruumides sisse- ja väljaliikumist, vajadusel rakendatakse keeldu käsitlevaid mõjutusmeetmeid. Õpilased kasutavad I ja V korruse vaheliseks liikumiseks tagumist, märgistatud trepikoda. Lifti kasutamine ainult eriolukordadel ja/või koos täiskasvanud saatjaga.
 11. Igal koolitöötajal on õigus kontrollida õpilaste koolihoonest või -territooriumilt sisse-ja väljaliikumist.
 12. Õppetundi võib külastada ainult direktori loal ja eelneval kokkuleppel.
 13. Õpilaste vaimse ja füüsilise turvalisuse huvides võimaldab kool politseil läbi viia operatsioone narkootikumidega seotud õigusrikkumiste ennetamiseks ja avastamiseks ning seadustatud juhtudel õpilasi üle kuulata.

VII Isiklikud asjad ja kooli vara

 1. Õpilane suhtub vastutustundlikult ja hoolivalt kooli poolt antud  õppevahenditesse ja kasutatavasse koolivarasse.
 2. Rikutud või kaotatud kooli vara (sh õpikud, töövahendid jne) tuleb asendada uuega või hüvitada rahas. Õpilase poolt tekitatud kahju hüvitab vanem või lapse seaduslik esindaja.
 3. Õpilane kannab koolis kaasas õpilaspiletit.
 4. Koolis ei ole lubatud õpilastevahelised kauplemistehingud.
 5. Õpilane vastutab oma riietusesemete ja asjade eest.
 6. Leitud asju hoitakse koolis kooliaasta lõpuni.

 VIII  Õpilase mõjutusmeetmed

 1. Mõjutusmeetmete rakendamise eesmärk on ennetada koolis turvalisust ohustavate olukordade tekkimist.
 2. Mõjutusmeetme valikut põhjendatakse õpilasele ja vanemale enne selle rakendamist. Õpilasel ja vanemal on õigus anda arvamus mõjutusmeetme rakendamise kohta ning seda vaidlustada.
 3. Koolis kasutatakse järgmiseid õpilase mõjutusmeetmeid:
  • käitumise arutamine õpilasega;
  • suuline laitus;
  • märkus õpilaspäevikus lapsevanema informeerimiseks;
  • vestlus lapsevanema juuresolekul;
  • direktori käskkiri;
  • õppenõukogu märkus klassitunnistusele kandmisega;
  • ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest.

IX Õpilaste tunnustamise kord
Tunnustamise eesmärk on toetada õpilase arengut ja tõsta õppe-kasvatustegevuse tulemuslikkust.

 1. Mäepealse Erakooli õpilasi tunnustatakse pidevalt õppetöö käigus võimetekohase õppimise ning käitumise eest:
  • suuline kiitus;
  • kirjalikult (kiitus päevikusse, vihikusse,);
  • avaldatakse tunnustust direktori käskkirjaga;
  • tunnustamine kooli kodulehel;
  • premeerimine meenetega, maiustustega, ekskursiooni või õppekäiguga;
  • kooli tänukiri võistlustel, konkurssidel, olümpiaadidel jm kooli üritustel saavutatud tulemuste eest;
  • tänukiri piirkondlikel või maakondlikel võistlustel, konkurssidel, olümpiaadidel, jm üritustel silmapaistvate tulemuste eest õppeaasta jooksul;
  • silmapaistva heateo eest.
 2. Õppeaasta lõpul tunnustatakse õpilasi õppenõukogu otsuse alusel kiituskirjaga „Väga hea ja hea õppeedukuse eest”.
 3. Õppeaasta lõpul tunnustatakse õpilasi direktori käskkirja alusel kooli tänukirjaga isikliku silmapaistvate tulemuste, kooli esindamise või silma-paistva heateo eest õppeaasta jooksul. Esildise õpilase tunnustamiseks esitab tugi- või aineõpetaja.
 4. Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatakse põhikooli lõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksami-hinne on „väga hea” ning käitumine on „eeskujulik” või „hea”?. Põhikooli lõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.

VIII  Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamise ning õpikute koolile tagastamise tingimused ja kord

 1. Kool võimaldab põhiharidust omandaval õpilasel kasutada tasuta kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, töölehti, teatmekirjandust jms.
 2. Õpikute üleandmise ja vastuvõtmise eest vastutab tugiõpetaja.
 3. Õpilane kirjutab igasse õpikusse selleks ette nähtud kohta oma klassi, nime ja õppeaasta numbri.
 4. Õpilane on kohustatud kaitsma õpikut kaane või ümbrispaberiga.
 5. Õpilane tagastab õpikud tugi- või aineõpetajale õppeperioodi lõpul.
 6. Tagastatavad õpikud peavad olema puhtad ja terved.
 7. Kaotatud või rikutud õpiku on õpilane kohustatud asendama sama õpikuga või hüvitama selle.

IX Õpilase hindamisest teavitamise kord

 1. Hindamise põhimõtted ja kord on sätestatud kooli õppekava üldosas ja kooli hindamisjuhendis.
 2. Hindamise põhimõtteid ja korda tutvustavad õpilastele tugiõpetajad ja aineõpetajad õppeperioodi alguses.
 3. Hindamisest teavitamisel lähtub kool Haldusmenetluse seaduse § 25-31 sätestatust.
 4. Hinnetest ja hinnangutest teavitatakse õpilast ja tema seaduslikku esindajat õpilaspäeviku ning eKooli kaudu
 5. Õpilasel ja vanemal on õigus saada teavet hinnete kohta ka tugiõpetajalt ning klassi- või aineõpetajalt.
 6. Õpilased saavad paberkandjal tunnistuse kokkuvõtvate hinnetega kolm korda aastas.
 7. Sotsiaalsete oskuste hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilasele tugiõpetaja õppeaasta algul.

X Kooli rajatiste, ruumide-, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite kasutamine õppetundide välisel ajal

 1. Õppekavaväline tegevus on koolis toimuv, kooli korraldatud kooli õppekava läbimist toetav või muu
 2. Õppekavavälises tegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja –meetodeid, sealhulgas (pikkpäev) ja tugiteenuste tunnid.
 3. Väljaspool päevakava kooli rajatiste, ruumide ning õppe-, spordi- ja tehniliste vahendite kasutamine õppekavaväliseks tegevuseks lepitakse kokku kooli juhatusega.
 4. Kooli rajatiste, ruumide ning õppe- ja tehniliste vahendite õppekavavälises tegevuses kasutamise korra kehtestab kooli juhatus/direktor.
 5. Ruumi või vahendi kasutaja vastutab ruumi või vahendi kasutamise ajal selle eest ning annab pärast kasutamist üle korras ruumi või vahendi.
 6. Õpilane on kohustatud hoidma korras talle kasutada antud vahendid ja ruumid.
 7. Kooli vara rikkumisel või kaotamisel hüvitab kasutaja kahju kokkuleppel kooli juhatusega.